Dr Jakub Milczarek Dr Jakub MilczarekFizykochemik (chemia sądowa i konserwatorska)

Program narzędziowy PyCSI 09.2008 - 06.2009

Typ: projekt badawczy MNiSW Miejsce: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków, Polska

PyCSI - ekran głównyProgram PyCSI powstał w ramach mojej Pracy Doktorskiej jako narzędzie ułatwiające katalogowanie i przeszukiwanie bazy wyników otrzymywanych przy badaniu lakierów i innych materiałów polimerowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py/GC-MS).

W metodzie Py-GC/MS wynikiem analitycznym są bardzo bogate chromatogramy nazywane pirogramami, a ich porównywanie ze względu na obecną w nich dużą liczbę pików jest bardzo żmudne i czasochłonne. Program PyCSI został wyposażony w standardową opcję katalogowania oraz wyszukiwarki pozwalające zastosować różne kryteria i filtry, sama aplikacja została stworzona w środowisku programistycznym Borland Delphi 7.

PyCSI - dodawanie pirogramówKażdy wynik analityczny przechowywany jest w bazie jako rekord zawierający następujące dane: marka, model i rocznik samochodu, numer warstwy lakierowej, nazwa pliku oryginalnego, pirogram lakieru. Przy importowaniu nowej próbki do bazy istnieje możliwość uśredniania kilku pomiarów.

Ze względu na pojawiające się różnice w czasach retencji poszczególnych składników pirolizatu (w różnych dniach pracy badawczej) stworzona została opcja wstępnej kalibracji pirogramu na podstawie odchylenia (od standardu) czasu retencji najwyższego piku. Dla lakierów akrylowo-styrenowych jest to styren, a dla lakierów alkidowych bezwodnik ftalowy.

PyCSI - porównywanie pirogramówPrzy porównywaniu pirogramu nowej próbki (np. dowodowej) z pirogramami próbek już zapisanych w bazie można wskazywać, które piki są istotne przy porównywaniu, jak również ustawiać względny poziom wysokości istotnych pików jako kryterium wyszukiwania (np wyszukiwanie pirogramów, biorąc pod uwagę jedynie piki wyższe niż 10% najwyższego).
W programie PyCSI zaimplementowano również możliwość szybkiej automatycznej identyfikacji najistotniejszych pików na podstawie wcześniej zbudowanej bazy związków charakterystycznych.

W tworzeniu aplikacji PyCSI brali udział:

  • dr Jakub M. Milczarek (pomysł, interfejs i merytoryczna strona projektu)
  • mgr inż. Bartosz Ostrowski (cała część programistyczna)
  • prof. dr hab. Janina Zięba-Palus (konsultacja merytoryczna)

Program PyCSI powstał w ramach projektu badawczego MNiSW nr O N204 003034 oraz projektu badawczego IES nr II/K/2008.

Przewiń do góry