Dr Jakub Milczarek Dr Jakub MilczarekFizykochemik (chemia sądowa i konserwatorska)

Podstawy chemii

Podstawy chemii

Wykład przypominający podstawy chemii – przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych „Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych”.

Chemia organiczna

Nazewnictwo związków organicznych, rodzaje grup i ich właściwości, izomeria cis-trans, izomeria optyczna.

Polimery

Polimery – historia, nazewnictwo, budowa, klasyfikacja, mechanizmy polimeryzacji, włókna naturalne, sztuczne, syntetyczne i inne.

Cząsteczki – wiązania i budowa

Wiązania chemiczne, polarność, długość wiązania, budowa cząsteczek, teoria wiązań walencyjnych, teoria orbitali molekularnych.

Budowa atomu i okresowość

Promieniowanie EM, kwantowanie energii, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności , równanie Schrödingera, liczby kwantowe, konfiguracja el.

Termochemia

Zasada zachowania energii, energia wewnętrzna, praca objętościowa, entalpia, pojemność cieplna, pomiar ciepła, prawo Hessa.

Sole, bufory, analiza klasyczna

Sole, bufory, wskaźniki, miareczkowanie alkacymetryczne w różnych układach, potencjometria, analiza jakościowa kationów i anionów.

Woda i równowagi jonowe

Woda, elektrolity, reakcje strącania, reakcje redoks, modele kwasów i zasad, stężenia, równowaga w roztworach, pH, rozpuszczalność.

Rachunki chemiczne

Stechiometria, substrat limitujący, precyzja i dokładność, obliczanie błędów, cyfry znaczące, przygotowywanie roztworów, rozcieńczenia, przeliczanie stężeń.

Materia i jednostki

Klasyfikacja materii, język chemii, układ okresowy, wzory związków chemicznych, mieszaniny, stany skupienia, nomenklatura, jednostki i przyrostki.

Przewiń do góry